A+
A-
Niedziela 10.12.2023

Deklaracja dostepności

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.guk.gda.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-02 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-26.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Pancer, adres e-mail: monika.pancer@guk.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 722-01-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

  • Możliwość zaparkowania w okolicach wejścia głównego i dojazd wózkiem do budynku biura Spóki i budynku bazy transportowej.
  • Nieograniczony dostęp do budynku biura Spółki. W budynku bazy transportowej nieograniczony dostęp do pomieszczeń znajdujacych sie na parterze, brak pochylni i windy na piętro.
  • Brak dostosowań (pochylni, platform, informacji głowosych itp.) - Pomocy udzielą pracownicy Spółki.
  • Nie są wyznaczone oddzielne miejsca do parkowania na parkingu dla gości, istnieje możliwośc zaparkowania w bliskiej odległości wejścia.
  • Nie ma ograniczeń dostępu do biura Spółki dla wszystkich osób z zewnątrz, niezależnie od stopnia niepełnosprawności również z psem asystującym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Odpowiadający za treść: GUK
Wprowadził informację: GUK
Data wytworzenia informacji: 24.02.2021
Data udostępnienia informacji: 26.09.2023
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń:
Edytował: GUK
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
26.09.2023
11:03:10
edycja
GUK
Deklaracja dostepności
12.03.2021
13:12:17
edycja
GUK
Deklaracja dostepności
24.02.2021
16:06:30
edycja
Administrator
Deklaracja dostepności
24.02.2021
15:17:50
edycja
GUK
Deklaracja dostepności
24.02.2021
15:11:12
edycja
GUK
Deklaracja dostepności
24.02.2021
14:33:27
edycja
Administrator
Deklaracja dostepności